Statička sigurnost kamenih obloga

Ugrađene kamene ploče sustavom provjetravane (ventilirane) obloge pročelja izložene su naprezanjima uslijed tlaka i podtlaka koji se javljaju zbog strujanja zraka i vjetra. Stoga je potrebno ispitati čvrstoću na savijanje kamenih ploča kao i čvrstoću oko trna sidra (ankera). Dopuštene vrijednosti naprezanja na savijanje mogu iznositi najviše 1/3 od utvrđene čvrstoće kamena na savijanje u ispitivanjima mehaničkih svojstava. Statička sigurnost kamenih obloga važna je i zbog djelovanja mase kamene ploče, promjene temperature, te djelovanja oborina i vlažnosti zraka.

Kamene ploče koje se ugrađuju kao ventilirana fasada moraju biti pričvršćene na četiri mjesta – s dva nosiva i dva pridržavajuća sidra. Debljina svake ploče je minimalno 30 mm. Na mjestu oko trna sidra preko kojega su povezane s konstrukcijom objekta, kamene ploče moraju imati trostruku sigurnost od loma.

U nosivim sidrima naprezanja se događaju uslijed okomitih sila mase kamene ploče i vodoravnih sila udara vjetra. Rezultanta tih sila je zbog toga pod određenim kutem na samu ugrađenu ploču. Sidra koja pridržavaju ploče nisu nosiva te su opterećena naprezanjima vodoravnih sila vjetra kao i kamen oko trna.

Promjene tlaka vjetra ovise o visini samog objekta i to: 0,50 kN/m2 za objekte do 8 metara visine; 0,80 kN/m2 za građevine od 8 do 20 metara; 1,10 kN/m2 za objekte od 20 do 100 metara i 1,30 kN/m2 za visine objekata iznad 100 metara.

Posebni proračuni se izvode za ploče koje se ugrađuju vodoravno (pri čemu im je duža stranica vodoravna) za razliku od onih koje se postavljaju okomito (kad im je duža stranica okomita).

Deformacije betonske podloge i ventilirane (provjetravane) obloge od kamenih ploča se kompeziraju u sidrima i fugama. Kamena fasadna obloga se zagrijava i hladi uslijed promjena temperature zraka, te vlaži i suši od vlage u zraku kao i kod oborina. Pri hlađenju i sušenju kamene ploče se deformiraju konveksno (udubljeno), a pri zagrijavanju i vlaženju konkavno (ispupčeno).

Zbog svega navedenog, od velike je važnosti pravilan izbor kamenih ploča (vrste materijala i dimenzija) kao i sidra (ankera) koji se upotrebljavaju pri ugradnji i formiranju provjetravanih kamenih obloga.

Foto galerija:

Primjeri različitih obloga pročelja i površinskih obrada kamenih ploča …

Može Vam se svidjeti ...