Mehanička i fizikalna svojstva kamena

Pri izboru kamena u graditeljstvu potrebno je znati njegova najvažnija mehanička i fizikalna svojstva kako bi se izbjegla oštećenja i materijalni gubici. U nastavku je pregled nekoliko najvažnijih svojstava.

Gustoća kamena izražava udio mase (čvrsti kompaktni dio) u volumenu i mjeri se u kg/m3. Kad se u obzir uzmu pore i šupljine, onda mjerimo prostornu masu kamena, također u kg/m3. Većina materijala ima prostornu masu od 2.500 do 3.000 kg/m3.

Otpornost prema smrzavanju je svojstvo kamena da se ne deformira pucanjem i raspadanjem zbog smrzavanja vode uslijed niskih temperatura (ispod nula stupnjeva Celzijusa). Voda se u kamenu pretvara u led i time joj se povećava volumen, te ako kamen u unutrašnjosti nema mikro pore i šupljine može doći do napuknuća i potpunog raspada.

Upijanje vode se događa kad kamen u izravnom kontaktu prima određenu količinu vode te je zadržava u unutrašnjosti. Smatra se da je upijanje količine vode u iznosu maksimalno 2,5 % mase kamene ploče umjereno, od 0,5 do 1 % malo, a ispod 0,5 % vrlo malo.

Tlačna čvrstoća kamena je granična vrijednost pri kojoj nastaje lom kamenog uzorka kad se na njegovu površinu od 1 mm2 primjeni aksijalna sila od 1 N. Uglavnom su to vrijednosti od 80 do 250 MPa. Pri tome su materijali ispod 40 Mpa vrlo niske tlačne čvrstoće, između 40 i 80 MPa niske, od 80 do 180 MPa srednje visoke čvrstoće, a između 180 i 280 MPa visoke tlačne čvrstoće.

Savojna čvrstoća kamena (čvrstoća na savijanje) je ona vrijednost sile koja pri okomitom djelovanju na uzorak oslonjen na krajevima lomi kameni uzorak. Iskustveno su to iznosi od 7 do 20 % tlačne čvrstoće istog materijala, odnosno kreću se od 0,5 do 25 Mpa. Ova čvrstoća je važna ako se kameni elementi namjeravaju ugraditi kao konzole, nadvratnici, arhitravi, pokrovi kanala ili ploče ventiliranih kamenih fasada.

Otpornost na habanje je vrijednost pri kojoj nastaje oštećenje nagaznih ploha podova i stepenica izrađenih od kamenih ploča. Pri tome se kamen može podijeliti u nekoliko skupina: ako mu je izmjerena otpornost na habanje ispod 5 cm3/50cm2 onda je izrazito tvrd, od 5 do 10 je vrlo tvrd, između 10 i 20 tvrd, od 20 do 30 umjereno tvrd, a između 30 i 40 mekan. Kamene ploče otpornosti 20 cm3/50cm2 i manje mogu se upotrijebiti u graditeljstvu za podne površine u pješačkim zonama.

Poroznost kamena je odnos volumena svih njegovih pora i šupljina prema ukupnom obujmu. Tako je kompaktan kamen onaj gdje je taj odnos ispod 1 %, slabo porozan od 1 do 2,5 %, umjereno porozan od 2,5 do 5 %, a jako porozan kad je navedeni omjer od 10 do 20 %.

Savjetovanje, projektiranje, izrada i ugradnja: KLESARSTVO JAKŠIĆ – Klis

Više informacija na:

[email protected]

TEL: +385 (0)21 240 185

FAX: +385 (0)21 240 699

GSM: +385 (0)91 422 2221

Može Vam se svidjeti ...